Informacja Rodo

SZANOWNY PACJENCIE

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarska NOVA MED z siedzibą w Świnoujściu Dąbrowskiego 4,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Małgorzata Bielenis mbielenis@gmail.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, 
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

 

Obowiązek informacyjny RODO - nagrywanie rozmów telefonicznych

Numery telefonów:

91-321-42-46

W związku z realizacją połączenia telefonicznego z Przychodnią Lekarską „Nova Med” i zarejestrowaniem przez urządzenie nagrywające Pani/Pana danych osobowych, w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu innych informacji, jeżeli stanowią one dane osobowe, zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwane dalej „rozporządzeniem RODO”, przekazuje się następujące informacje:

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych zarejestrowanych przez urządzenie nagrywające jest Przychodnią Lekarską „Nova Med”

Dane do kontaktu:

 • listownie na adres: Przychodnią Lekarską „Nova Med” ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście

 • przez email: poradnia@novamed.swi.pl

Inspektor ochrony danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:

 • listownie na adres: Przychodnią Lekarską „Nova Med” ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście

 • przez email: mbielenis

 • lub telefonicznie: 691-443-952

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez urządzenie nagrywające przetwarzane będą w celu prawidłowej obsługi interesantów Przychodni Lekarskiej „Nova Med” i ewentualnych podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu poprzez wyraźną czynności potwierdzającej, to jest kontynuowanie połączenia telefonicznego z Przychodnią Lekarską „Nova Med”

 2. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikającychz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych.

Zarejestrowane dane osobowe będą przetwarzane:

1. Do roku od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanej rozmowytelefonicznej stanowią dowód w postępowaniu sądowym, wyżej wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub

 1. do czasu wycofania zgody, a po jej odwołaniu wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia prawnych interesów Administratora w celu podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 2. do skutecznego wniesienia sprzeciwu.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Prawa w zakresie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzeni RODO osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza Administrator danych osobowych ma prawo:

 1. dostępu do danych osobowych;

 2. sprostowania danych osobowych;

 3. żądania niezwłocznego usunięcia danych;

 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych;

 5. cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przenoszenia danych;

 6. wniesienia sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,

w przypadkach określonych w przepisach prawa z uwzględnieniem wyjątków.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych praw, dla celów dowodowych, należy przesłać żądanie w formie pisemnej na adres e-mail lub drogą pocztową.

Administrator powiadomi, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań, o podjętych działaniach.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.