Informacja Rodo

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla

Przychodnia Lekarska "NOVA MED"

Szanowna Pani/Panie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO") uprzejmie informujemy:

 

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest: Przychodnia Lekarska "NOVA MED", ul. Dąbrowskiego 4,72-600 Świnoujście tel. 91-321-42-46

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się:

drogą elektroniczną: e-mail: poradnia@novamed.swi.pl

listownie: Przychodnia Lekarska „NOVA MED”, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście


 

2. Inspektor Ochrony Danych:

Przychodnia Lekarska "NOVA MED" (Administrator) powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy:

 • drogą elektroniczną: e-mail: iod@novamed.swi.pl

 • listownie: Przychodnia Lekarska „NOVA MED”, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”)

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 

 • art. 9 ust. 1 lit. h RODO w celu udzielania Pani/Panu świadczeń zdrowotnych, w tym: - ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,

- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,

- podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania, zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień,

 • art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. 2020 poz. 374;

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora polegającego na obronie praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością;

 • art. 9 ust. 1 lit. c RODO w celu ochrony Pani/ Pana żywotnych interesów (w szczególności ratowania Pani/Pana zdrowia, życia);

 • art. 9 ust. 2 lit. j RODO w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych przez Administratora.


 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 

Jako Przychodnia dbamy o poufność i ochronę Pani/Pana danych, z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji możemy udostępnić dane:

 

 • osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Przychodnia Lekarska „NOVA MED”,

 • podmiotom leczniczym współpracującym z Przychodnia Lekarska „NOVA MED” w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Przychodnia Lekarska „NOVA MED”, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),

 • podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 • innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

 

5. Okres przechowywania danych:

 

Pani/Pana dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta będą przechowywane:

 • przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej;
 • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza Pani/Pana dokumentacją medyczną, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres:

-5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono Ci świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, lub

-2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie

- w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się przez Ciebie w ustalonym terminie, chyba że odebrałeś skierowanie;

- w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, przez okres 22 lat.

 • Pani/Pana dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, wniesienia żądania usunięcia danych lub wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
 • Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzonym na terenie Przychodnia Lekarska "NOVA MED" monitoringiem wizyjnym obejmujące Pani/Pana wizerunek będą przetwarzane przez okres maksymalnie 30 dni od dnia zarejestrowania Pani/Pana wizerunku. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wtedy termin określony zdaniu poprzednim ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

 6. Prawa osób których dane dotyczą:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych

 • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Wymóg ten wynika w szczególności z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może nie być możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych. Przychodnia Lekarska „NOVA MED” jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku korzystania z płatnych świadczeń podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury, brak podania niezbędnych danych może skutkować np. brakiem wystawienia faktury, rachunku lub niemożliwością udzielenia świadczeń. Podanie danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody jest dobrowolne.

 

W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające się na profilowaniu.